Regulaminy świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Rok szkolny 2018/19

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki przebywającym w niej dzieciom.

2. Stwarzanie warunków do wypoczynku i relaksu.

3. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej                           i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu, środowisku lokalnym, kinie, teatrze, muzeum, itp.).

5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

7. Współpracowanie z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

 

DOKUMENTACJA

 

1. Roczny plan pracy opiekuńczo - wychowawczej.

2. Miesięczne plany pracy.

3. Dzienniki zajęć.

4. Ramowy rozkład dnia.

5. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.

 

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

 

1. Wychowawcami świetlicy są nauczyciele - członkowie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim, którzy na dany rok szkolny zostali skierowani do pracy w świetlicy.

2. Dyrektor zespołu określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności wychowawcy świetlicy szkolnej.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

1. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się w szkole zajęcia dydaktyczne                         i opiekuńcze w godzinach 7.15 - 15.30 ( godziny pracy mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb rodziców).

2. W dni wolne od zajęć dydaktycznych w razie potrzeby zapewnienia opieki dla uczniów przebywających w tych dniach w szkole, dyżur w świetlicy pełnią nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora zespołu.

3. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych nie większych niż 25 uczniów.

4. Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z Rocznym Planem Pracy Opiekuńczo - Wychowawczej.

5. Szczegółowe zasady przebywania dziecka w świetlicy określone są w Wewnętrznym Regulaminie Świetlicy.

6. Do świetlicy przyjmuje się:

a) uczniów klas I - III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, rodzin wielodzietnych, dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, zaniedbanych wychowawczo oraz dzieci dojeżdżające z okolicznych miejscowości uczęszczające do klas IV - VI,

b) w przypadku wolnych miejsc, ze świetlicy mogą także korzystać uczniowie klas IV - VI,

c) świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji wychowania fizycznego, religii oraz innych planowanych zajęć edukacyjnych,

d) opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły, z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne.

7. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów dziecka - karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

8. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Wewnętrznego Regulaminu Świetlicy.

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do wychowawcy świetlicy w celu zaznaczenia obecności w dzienniku zajęć świetlicy szkolnej.

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciw pożarową przez wychowawców świetlicy.

4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu (w wyjątkowych sytuacjach mogą skorzystać                            z ww. urządzeń za zgodą  wychowawcy świetlicy).

6. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

7. Rodzic/prawny opiekun nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu, jeśli w karcie zgłoszenia nie ma takiego wpisu.

8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice/ prawni opiekunowie lub wyznaczone przez nich osoby, których dane zostały wpisane do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

9. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.

10. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania wychowawcę świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

11. Dzieci, które samodzielnie wracają do domu, mają obowiązek zgłoszenia swojego wyjścia wychowawcy świetlicy.

12. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy, jeśli rodzice/ prawni opiekunowie zaznaczą taką ewentualność w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.

13. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej, jak również za dziecko, które po skończonych lekcjach nie zgłosiło się do świetlicy.

14. Uczeń nieprzestrzegający Regulaminu Świetlicy może zostać usunięty z listy uczestników świetlicy. Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy dyrektorowi zespołu, który podejmuje decyzję o wypisaniu dziecka ze świetlicy. Od decyzji dyrektora przysługuje rodzicom prawo odwołania w terminie siedmiu dni. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka                    w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.

15.  Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej pobierana jest dobrowolna składka za pobyt dziecka w świetlicy. Stawka ustalana jest raz w roku przez Radę Rodziców w porozumieniu z dyrektorem zespołu. Pieniądze przeznaczone są wyłącznie na potrzeby dzieci przebywających w świetlicy.

16. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

17. Wychowawca klasy, wystawiając ocenę z zachowania, uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

18. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.

19. Jeżeli w trakcie roku szkolnego rodzic/ prawy opiekun  postanowi wypisać dziecko                ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić wychowawcy świetlicy.

20. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora zespołu                   o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.

21. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci. W przypadku ponownego spóźnienia się rodziców/ opiekunów po wychowanka, zostaje on skreślony z listy.

22. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/ prawni opiekunowie zapoznają się               i akceptują Regulamin Świetlicy.

 

PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY

 

Uczeń ma prawo do :

1. Respektowania swoich praw i obowiązków.

2. Uczestnictwa we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach.

3. Rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności.

4. Rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.

5. Życzliwego, podmiotowego traktowania.

6. Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań.

7. Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce.

8. Korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych i biurowych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

 

OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

 

Uczeń ma obowiązek:

1. Dbać o ład i porządek w świetlicy, szanować sprzęt, gry, książki i zabawki.

2. Zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy.

3. Stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły.

4. Informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu                     ze świetlicy, świetlicę opuszczać tylko za zgodą wychowawcy.

5. Zgłaszać natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie.

6. Aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

7. Być grzecznym, uprzejmym i życzliwym w stosunku do osób starszych i dzieci przebywających w świetlicy szkolnej.

8. Dbać o bezpieczeństwo swoje i nie stwarzać sytuacji zagrażających zdrowiu osobom przebywającym w świetlicy szkolnej.

 

 

© 2024 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.