Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lidzbarku Warmińskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim.


Data publikacji strony internetowej: 2015-09-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-26


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne
Przy linkach prowadzących do dokumentów do pobrania brak informacji o rozmiarze pobieranego pliku.
Strona nie ma zdefiniowanych jednolitych skrótów klawiszowych.
Strona nie posiada ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami, np: podwyższony kontrast, możliwość powiększania czcionki na stronie.
Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów w formacie: .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), pliki do pobrania w formacie .pdf nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie.


Wyłączenia
Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
Pliki wytworzone prze inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanu nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-16
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-24


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Godlejewska.
E-mail: sp4lw@wp.pl
Telefon: 89 767 53 53


Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim
Adres: ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warmiński
E-mail: sp4lw@wp.pl
Telefon: 89 767 53 53
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
Siedziba Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim składa sie z trzech budynków połączonych łącznikami (dwa budynki o trzech kondygnacjach naziemnych i podpiwniczeniu - szkoła, jeden o dwóch kondygnacjach i podpiwniczeniu - przedszkole).
Do budynku głównego Zespołu prowadzi wejście od ul. Polnej (wejście do szkoły i przedszkola) oraz wejście od ul. Słonecznej (wejście do szkoły). Dodatkowe wejście do przedszkola od tyłu budynku.
Do wejścia głównego Zespołu prowadzą schody wraz z podjazdem dla osób niepełnospranych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, głosowy i dotykowy.
Budynki nie posiadaja udogodnień dla osób niepełnosprawnych: brak wind i toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Dla osób z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu sie do sekretariatu Zespołu zostanie przydzielony pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

© 2023 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.