Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szklolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szklolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Przy linkach prowadzących do dokumentów do pobrania brakuje informacji o rozmiarze pobieranego pliku.
 • Strona nie posiada ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami, np.: podwyższony kontrast, możliwość powiększania czcionki na stronie.
 • Strona nie ma zdefiniowanych jednoliterowych skrótów klawiszowych.
 • Cześć plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów w formacie pdf., które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), pliki do pobrania w formacie pdf. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanu nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Godlejewska.
 • E-mail: sp4lw@wp.pl
 • Telefon: 89 767 53 53

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim
 • Adres: ul. Polna 36
  11-100 Lidzbark Warmiński
 • E-mail: sp4lw@wp.pl
 • Telefon: 89 767 53 53

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim składa się z trzech budynków połączonych łącznikami (dwa budynki o trzech kondygnacjach naziemnych i podpiwniczeniu - szkoła oraz jeden budynek o dwóch kondygnacjach i podpiwniczeniu - przedszkole).

Do budynku głównego Zespołu prowadzi wejście od ul. Polnej (wejście do szkoły i przedszkola) oraz wejście od ul. Słonecznej (wejście do szkoły).

Do wejścia głównego Zespołu prowadzą schody wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, głosowy i dotykowy.

Budynki nie posiadają udogodnień dla osób niepełnosprawnych: brak wind i toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dla osób z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu siędo sekretariatu Zespołu zostanie przydzielony pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lidzbarku Warmińskim posiada oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

© 2024 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.