Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim

Zespół Szkolno-Przedszkolny w LIdzbarku Warmińskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Przy linkach prowadzących do dokumentów do pobrania brakuje informacji o rozmiarze pobieranego pliku.
 • Strona nie ma zdefiniowanych jednoliterowych skrótów klawiszowych.
 • Strona nie posiada ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami, np.: podwyższony kontrast, możliwość powiększania czcionki na stronie.
 • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), pliki do pobrania w formacie - .pdf nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie.

Wyłączenia

 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
 • Pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanu nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Godlejewska.
 • E-mail: sp4lw@wp.pl
 • Telefon: 89 767 53 53

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim
 • Adres: ul. Polna 36
  11-100 Lidzbark Warmiński
 • E-mail: sp4lw@wp.pl
 • Telefon: 89 767 53 53

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim składa się z trzech budynków połączonych łącznikami (dwa budynki o trzech kondygnacjach naziemnych i podpiwniczeniu - szkoła, jeden o 2 kondygnacjach i podpiwniczeniu - przedszkole).

Do budynku głównego zespołu prowadzi wejście od ul. Polnej (wejście do szkoły i przedszkola) oraz wejście od ul. Słonecznej (wejście do szkoły). Do przedszkola dodatkowo wejście od tyłu budynku.

Do wejścia głównego zespołu prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie zespołu znajduje sie parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy i głosowy.

Budynki nie posiadają udogodnień dla osób niepełnosprawnych: brak wind i toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dla osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do sekretariatu zespołu zostanie przydzielony pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

© 2022 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.