Statut stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA „ROZWINĄĆ SKRZYDŁA”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie „Rozwinąć Skrzydła” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 z późn. Zm.)
 2. Stowarzyszenie „Rozwinąć Skrzydła” zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest organizacją samorządową o charakterze społeczno- gospodarczym.
 3. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 4. Nazwa Stowarzyszenia, logo jest prawnie zastrzeżona.
 5. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników i powoływać biura.
 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z tej działalności służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 7. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli przynależność taka nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną.

 

§2

 1. Stowarzyszenie ma osobowość prawną – może zbywać i nabywać majątek nieruchomy, zaciągać wszelkiego rodzaju zobowiązania, pozywać i być pozywane.
 2. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.

 

§3

 1. Stowarzyszenie obejmuje swą działalnością obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lidzbark Warmiński , Zespół Szkolno- Przedszkolny, ulica polna 36.
 2. Stowarzyszenie może należeć do związku stowarzyszeń. Decyzję w sprawie przynależności podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

Rozdział II

 

Cele Stowarzyszenia

 

§4

 1. Stowarzyszenie jest organizacją samorządową powołaną do:
 1. Wspierania wszystkich działań, zmierzających do poprawy warunków nauczania i funkcjonowania wszystkich uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków z oddziałów integracyjnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim,
 2. bogacenie oferty kształcenia ustawicznego dorosłych, jako alternatywy dla konsumpcyjnego stylu życia,
 3. zapewnienia dzieciom i młodzieży interesującej oferty zajęć pozalekcyjnych,
 4. wspierania rodzin w rozwiązywaniu wszelkich problemów wychowawczych,
 5. wspierania działań instytucji powołanych do przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych,
 6. upowszechniania w środowisku lokalnym wiedzy z zakresu pedagogiki, resocjalizacji,
 7. promowania zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć,
 8. aktywizacji środowiska lokalnego.
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. organizację różnorodnych zajęć pozalekcyjnych,
 2. organizację wypoczynku zimowego i letniego,
 3. organizację poradni dla rodziców, dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, pomagającą rozwiązywać trudności o podłożu psychologicznym i psychiatrycznym,
 4. organizację kursów i szkoleń dla nauczycieli, rodziców i innych osób zainteresowanych proponowaną tematyką,
 5. organizację imprez integrujących uczniów z oddziałów integracyjnych z pozostałymi członkami społeczności lokalnej,
 6. publikowanie informacji związanej z prowadzona działalnością,
 7. prowadzenie działalności gospodarczej, wspierającej działalność statutową,
 8. współpracę organizacjami administracji publicznej, określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 873 z póź. zm).

 

ROZDZIAŁ III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§5

 

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych oraz niekarana za przestępstwa umyślne.
 2. Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby prawne i fizyczne.
 3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych

§6

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna, która zadeklarowała na jego rzecz zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoby prawne i organizacje działają w Stowarzyszeniu poprzez swoich przedstawicieli.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 4. Kandydat na członka powinien złożyć  pisemna deklarację członkowską.
 5. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Kandydata na członka wspierającego składa oświadczenie woli Zarządowi  Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 6. Osoby fizyczne i prawne posiadające miejsce siedziby poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia
 7. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykła większością głosów w drodze uchwały, którą podaje się do wiadomości w formie ustnej.
 8. Honorowym członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla organizacji.
 9. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo zgłaszania wniosków w sprawie kierunków i form pracy Stowarzyszenia.
 10. Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
 1. przestrzeganie statutu, uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. opłacanie składek członkowskich,
 3. członek zwyczajny ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 4. członek wspierający ma prawo do aktywnej działalności w Stowarzyszeniu, z tym, że nie może  wybierać i być wybieranym do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 1. Członkostwo wygasa przez:
 1. dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia przez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi,
 2. nieopłacenie składki członkowskiej przez okres trzech miesięcy,
 3. mocą uchwały Zarządu o wykluczeniu listy członków w wypadku nieprzestrzegania zasad i metod działania, przyjętych przez Stowarzyszenie lub działania na szkodę Stowarzyszenia oraz  nieprzestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia,
 4. śmierci członka.
 1. Od decyzji Zarządu  Stowarzyszenia o wykluczenie członka przysługuje odwołanie do walnego Zgromadzenia Członków w terminie jednego miesiąca od doręczenia decyzji.
 2. Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków.
 3. Za właściwe prowadzenie rejestru odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§7

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna
 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. Wszystkie  funkcje we władzach są sprawowane do chwili wyboru nowych władz.

§8

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, uprawnioną do decydowania o wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Walne Zgromadzenie Członków w szczególności:
 1. wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 2. uchwala strategię działalności Stowarzyszenia i program na kolejna kadencję,
 3. wysłuchuje sprawozdań Zarządu i podejmuje uchwałę udzielenia Zarządowi absolutorium,
 4. uchwala projekty zmian Statutu Stowarzyszenia,
 5. nadaje na wniosek Zarządu godność członka honorowego Stowarzyszenia,
 6. podejmuje uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 7. zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 8. rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu.
 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia uczestniczą:
 1. członkowie zwyczajni,
 2. członkowie honorowi głosem doradczym i biernym prawem wyborczym,
 3. członkowie wspierający z głosem doradczym,
 4. zaproszeni obserwatorzy.
 1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz do roku jako zebranie zwyczajne- sprawozdawcze i co cztery lata jako zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze.
 2. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 1. drugi termin ogłasza się po 15 minutach od pierwszego terminu,
 2. w drugim terminie uchwały przechodzą zwykłą większością głosów, nie obowiązuje zasada kworum.
 1. Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie lub wniosek co najmniej 2/3 członków ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
 3. Komisji Rewizyjnej.
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd, nie później niż trzy miesiące od zgłoszenia lub żądania wymienionego w ust.6.
 2. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd informuje członków pisemnie  co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Członków obraduje w sprawach ustalonych porządkiem obrad, zaproponowanym przez wnioskodawców wymienionych w ust.7.

§9

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków z członków zwyczajnych.
 2. Kandydatów na członków Zarządu zgłaszają członkowie Stowarzyszenia przynajmniej dwa dni przed planowanym terminem obrad lub w trakcie obrad.
 3. Wyboru zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków w trybie jawnym, spośród kandydatów, o których mowa w ust.2.
 4. Zarząd Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, jego zastępcę, skarbnika, sekretarza i członka.

 

§ 10

 1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 3. ustalanie składek członkowskich,
 4. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie decyzji dotyczących członkostwa Stowarzyszenia w innych stowarzyszeniach krajowych i międzynarodowych z uwzględnieniem  zasad i trybu zgodnego z ogólnymi przepisami,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet lub wykluczenia członków zwyczajnych, wspierających i honorowych,
 7. uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie innych uchwał w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków,
 9. sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia,
 10. ustalanie wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego o ruchomego,
 12. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 13. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 14. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami stowarzyszenia, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 15. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
 16. w poszczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków. W przypadku równej liczby głosów o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje głos Prezesa.

 

§11

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z następujących funkcyjnych członków:

- prezesa

- wiceprezesa

- skarbnika

- sekretarza

- członka

2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

4. Uchwały władz sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami statutu są nieważne.

 

§ 12

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 lub 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Podstawowym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest co najmniej raz do roku kontrola wszystkich odcinków działalności Stowarzyszenia i stosowanie się do zasad określonych regulaminem działania zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach władz Stowarzyszenia bez głosu stanowiącego.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądać wyjaśnień.
 5. Komisja Rewizyjna może przedłożyć Zarządowi Stowarzyszenia wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków, jeśli stwierdzi poważne uchybienia w działalności władz Stowarzyszenia.
 6. Komisja Rewizyjna formułuje wniosek o absolutorium dla zarządu Stowarzyszenia po upływie kadencji władz.
 7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.
 8. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 9. W wypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej uzupełnienie jej składu następuje podczas najbliższych obrad Walnego Zgromadzenia lub podczas zwołanego na wniosek Komisji Rewizyjnej, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 10. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków. W przypadku równej liczby głosów o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje głos Przewodniczącego.
 11. Uchwały Komisji Rewizyjnej sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniem statutu są nieważne.

§13

 1. Źródłami powstania majątku  Stowarzyszenia są:
 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
 3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 4. dochody z nieruchomości i ruchomości, będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 5. dotacje, subwencje, kontakty, środki z funduszy publicznych, granty.
 1. Wysokość składek członkowskich i termin ich wpłacania uchwala Zarząd Stowarzyszenia.

§14

 1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawieraniu umów i udzielania pełnomocnictwa w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie.

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu

§15

 1. Uchylenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanie większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zgromadzenie Członków.

 

 

© 2024 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.